+7 (7172) 57-63-22, +7 (7172) 57-64-11

Устав ССРК и ЦА

Бекітті

Құрылтайшылардың жалпы жиналысы

«Қазақстан Республикасы және Орталық Азия құрылысшылар одағы»

Хаттама № ______________

«__» ___________ ж.

Утвержден

Общим собранием Учредителей

«Союза строителей Республики Казахстан и Центральной Азии»

Протокол № ______________

от «__»___________ __ г.

 

ЖАРҒЫ

ҚазақстанРеспубликасыжәнеОрталықАзияқұрылысшылародағы

 

У С Т А В

Союза строителей Республики Казахстан и Центральной Азии

 

Астана қаласы

«__» ___________ __ ж.

 

г. Астана

«__»___________ __ г.

 

МАЗМҰНЫ

1. Жалпы ережелер

2. Құрылтайшылар

3. Мақсаттары мен міндеттері

4. Одақтың құқықтары мен міндеттері

5. Мүшелік

6. Мүшелердің құқықтары мен міндеттері

7. Мүшелерді қабылдау және алу тәртібі

8. Басқару тәртібі

9. Одақ Кеңесі

10. Одақтың Президенті.

11. Тексеру комиссиясы.

12. Одақ аппараты.

13. Қаржы-экономикалық қызметтің құрылымы

14. Қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі

15. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі.

16. Одақты қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттары.

17. Одақ таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тәртібі.

18. Филиалдар мен өкілдіктер туралы ақпарат.

19. Қорытынды ережелер.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения

2.Учредители

Цели и задачи

Права и обязанности Союза

Членство

Права и обязанности членов

7.Порядок приема и выхода членов

8.Порядок управления

Совет Союза

Президент Союза.

Ревизионная комиссия.

Аппарат Союза.

Структура финансовой и хозяйственной деятельности

Порядок реорганизации и ликвидации

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

Условия реорганизации и прекращение деятельности Союза.

Порядок использования имущества в случае ликвидации Союза.

Сведения о филиалах и представительствах.

Заключительные положения.<

 

1. Жалпы ережелер

1.1. Бұдан әрі «одағы» деп аталатын Заңды тұлғалар «Қазақстан мен Орталық Азия Республикасы құрылысшылар одағы», қауымдастығы, осы Жарғының мақсаттарына қол жеткізуде оның мүшелерін қолдауға заңды тұлғалардың белгіленген коммерциялық емес ұйым болып табылады.

1.2. Одағы, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өз қызметін жүзеге асырады.

1.3. Одағы мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға сатып алады.

 

 1. Общие положения

1.1.            Объединения юридических лиц «Союз строителей Республики Казахстан и Центральной Азии», далее именуемый "Союз", является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2.            Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан "О некоммерческих организациях", настоящим Уставом.

1.3.            Союз приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации.

 

1. Құрылтайшылар

Одақ құрылтайшылары мынадай тұлғалар болып табылады:

мынадай банктік деректемелер, __________: - 1) ЖШС «____________» заңды тұлға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және қолданыстағы (мемлекеттік тіркеу нөмірі куәлігі ____________, оның тіркелген мекен-жайы бар,) ___________ берілген ___________, ұсынылған _____________________, Жарғы негізінде әрекет ететін

2) ЖШС «____________» - заңды тұлға, тіркелген және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолданыстағы, тіркеу нөмірі тізіліміне _________, мына мекен-жай бойынша орналасқан: мынадай банктік деректемелер, _____________: ___________, Жарғысына сәйкес әрекет ететін ______________________, ұсынылған.

 

 1. Учредители

Учредителями Союза являются следующие юридические лица:

1)                 ТОО «____________» – юридическое лицо, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № ____________, выдано ___________), с местом нахождения по адресу: __________, со следующими банковскими реквизитами: ___________, в лице _____________________, действующего на основании Устава,

2)                 ТОО «____________» – юридическое лицо, зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, номер регистрации в реестре _________, с местом нахождения по адресу: _____________, со следующими банковскими реквизитами: ___________, в лице ______________________, действующего на основании Устава.

 

3. Мақсаттары мен міндеттері

3.1. Одақ өз мүшелерінің іскерлік қызметін үйлестіруге және ортақ мүдделерді қорғауға бағытталған.

3.2. Одақтың міндеттері:

Әлеуметтік, ғылыми және басқарушылық мақсаттарға жету, оның мүшелерінің мүдделерін білдіру, сондай-ақ оның мүшелеріне (қатысушыларына) қоғамдық тауарлар мен тауарларды беруге бағытталған басқа да мақсаттарға қол жеткізу.

 

 1. 3.      Цели и задачи

3.1.            Союз ставит своей целью координацию предпринимательской деятельности своих членов и защиту общих интересов.

3.2.            Задачи Союза:

Достижение социальных, научных и управленческих целей, представительство интересов своих членов, а также в других целях, направленных на обеспечение общественных благ и благ своих членов (участников).

 

3. Одақтың құқықтары мен міндеттері

3.1. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Одақ мынадай құқықтарға ие:

1) заңдарда белгіленген тәртіппен банктерде шоттар ашуға;

2) мемлекеттік және орыс тілдерінде ұйымның толық атауы, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген эмблемасы (символизмі) бар мөр, мөртабандар және нысандар;

3) меншігінде немесе жедел басқаруында жеке меншікке, сондай-ақ тәуелсіз балансқа немесе бағалауға ие болуға;

4) мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге және жүргізуге;

5) егер заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, басқа заңды тұлғаларды құруға;

6) филиалдар мен өкілдіктер ашылады;

7) қауымдастықтар мен одақтарға қосылуға, сондай-ақ олардың қызметіне қатысуға;

8) Жарғыда белгіленген мақсаттарды іске асыру үшін қаражатты пайдалануға;

9) сотқа талап қоюшы және жауапкер болуға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да құқықтарды жүзеге асырады.

3.2. Одақ міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

2) бюджетке салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер белгiленген тәртiппен төлеуге;

3) өздеріне тиесілі барлық мүліктермен (мекемелерді қоспағанда) жауап беруге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапты болады.

 

 1. 4.                  Права и обязанности Союза

4.1.            Для осуществления уставных целей Союз вправе:

1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;

2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на государственном и русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке;

3) иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, а также самостоятельный баланс или смету;

4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

5) создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено законодательными актами;

6) открывать филиалы и представительства;

7) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;

8) использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей;

9) быть истцом и ответчиком в суде;

10) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.2.            Союз обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом (за исключением учреждений);

4) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

 

3. Одақтың атауы және орналасқан жері

3.1. Одақтың толық атауы

мемлекеттік тілде: ________,

Орыс тілінде: «Қазақстан Республикасы және Орталық Азия құрылысшылар одағы» ҚБ.

3.2. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы Астана қ. Бараева, 10 офис.

 

 1. 5.                  Наименование и местонахождения Союза

5.1.            Полное название Союза

на государственном языке: ________,

на русском языке: ОЮЛ «Союза строителей Республики Казахстан и Центральной Азии».

5.2.            Местонахождение: Республика Казахстан г. Астана, ул. Бараева, 10 офис 1.

 

 

6. Мүшелік

6.1. Одақ мүшелері заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер болуы мүмкін.

6.2. Құрылтайшылар, сондай-ақ кіріспе жыл сайынғы жарнаға кірген және осы Жарғының ережелерін орындаған жаңа жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар Одағының мүшелері болып табылады.

6.3. Одақтың мүшелері құқықтық және экономикалық тәуелсіздік сақтайды.

 

 1. 6.                  Членство

6.1.            Членами Союза могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.

6.2.            Членами Союза являются Учредители, а также вступившие новые индивидуальные предприниматели и юридические лица, внесшие вступительный годовой взнос и выполняющие положения настоящего Устава.

6.3.            Члены Союза сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.

 

3. Мүшелердің құқықтары мен міндеттері

3.1. Одақтың мүшелері:

3.1.1. Одақ қызметінің, оның жоспарлары мен бағдарламалары туралы ақпарат алу.

3.1.2. Одағы мен оларды шешу жолдары ұсыныстарын Құрылтайшылардың Бас Ассамблеясының жүзеге асыру жағдайы туралы органдары ақпаратты реттейтін Одағының сұрау.

3.1.3. Одағының құрылтайшыларының жалпы жиналысында күн тәртібіне ұсыныстар жасау.

3.1.4. оның қызметіне байланысты кез келген мәселе бойынша Одағының басшы органдарына шағымдануға.

3.1.5. Одақтан консультациялық, әдістемелік және басқа көмек алу.

3.1.6. Мүлікті Одақтың меншік иесіне беру.

3.1.7. оның активтері, оның актив қосқан үлесі мөлшерінде, кредиторлармен есеп айырысу кейін қалған, Одақ таратылған жағдайда Receive.

3.2. Одақ мүшелері міндетті:

3.2.1. Жарғы мен ережелердің ережелерін сақтаңыз.

3.2.2. Одақтың қызметіне қатысыңыз.

3.2.3. мерзімді кіру, (жылдық) төлеуге және құрылтайшылардың жалпы жиналысы тең жарналарын, мақсатты.

3.2.4. Одақтың қызметіне қатысты мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз ету.

3.2.5. Одағының мүшесі, жүйелі орындау немесе дұрыс өз міндеттерін орындауға, жарналарын төлеуді қоса алғанда, немесе Одаққа өз міндеттемелерін бұзған, сондай-ақ одағының қалыпты жұмыс олардың әрекетi немесе әрекетсiздiгi алдын емес, бұл жалпы жиналысының шешімімен оған аластауға мүмкін Құрылтайшылар.

 

 1. 7.                  Права и обязанности членов

7.1.            Члены Союза имеют право:

7.1.1.      Получать информацию о деятельности Союза, ее планах и программах.

7.1.2.      Запрашивать у органов управления Союза информацию о состоянии выполнения решений Общего собрания Учредителей Союза и своих предложений.

7.1.3.      Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях Учредителей Союза.

7.1.4.      Обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам, связанным с его деятельностью.

7.1.5.      Получать от Союза консультативную, методическую и иную помощь.

7.1.6.      Передавать имущество в собственность Союза.

7.1.7.      Получать в случае ликвидации Союза часть ее имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в размере своего имущественного взноса.

7.2.            Члены Союза обязаны:

7.2.1.      Соблюдать положения Устава и регламентов.

7.2.2.      Принимать участие в деятельности Союза.

7.2.3.      Своевременно вносить вступительные, периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер которых определяется Общим собранием Учредителей.

7.2.4.      Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Союза.

7.2.5.      Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, в том числе и по оплате взносов, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Союзом, а также препятствующий своими действием или бездействием нормальной работе Союза, может быть исключен из него по решению Общего собрания Учредителей.

 

3. Мүшелерді қабылдау және алу тәртібі

3.1. Одақ жаңа мүшелер үшін ашық.

3.2. Одақ мүшелері өз Жарғысын мойындаған және Одақ алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруға үлес қосатын кез келген заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер бола алады.

3.3. Одақтың жаңа мүшелерін қабылдау Одағының Президенті атынан өз өтініші негізінде жүзеге асырылады.

3.4. Өтініш беруші Одақ құрамына кіру туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 күн ішінде кіріспе және жылдық жарнаны енгізуге міндетті.

3.5. Кандидат кіріспе және жыл сайынғы жарналар енгізілгеннен кейін Одақ мүшелігіне қабылданады.

3.6. Одаққа мүше мемлекеттердің құқықтары үшінші тұлғаларға берілмейді.

3.7. Одақтан мүшеден шығу жазбаша өтініш беру жолымен жүзеге асырылады.

3.8. Мүшелерді қабылдау, мерзімді және арнайы мақсаттағы жарналар қайтарылмайды.

3.9. Одақтың мүшелiгiн шығару Одақ Президентiнiң құзыретiне жатады.

Одақ мүшелерінен шығаруға негіз болып табылады:

1) осы Жарғының нормаларын бұзу;

2) құпия ақпаратты жария ету;

3) Одаққа зиян (зиян) келтірген;

4) мұндай мiндеттеме туындаған күннен бастап бiр ай iшiнде берiлген мүшелiк жарналарды төлемеудi.

 

 1. 8.      Порядок приема и выхода членов

8.1.            Союз открыт для вступления новых членов.

8.2.            Членами Союза могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, признавшие его Устав и способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Союзом.

8.3.            Прием нового члена Союза осуществляется Президентом Союза на основании поданного на его имя заявления.

8.4.            Заявитель обязан в течение 10-дней со дня принятия решения о приеме в члены Союза, внести вступительный и ежегодный взносы.

8.5.            Кандидат считается принятым в число членов Союза после внесения вступительного и ежегодного взносов.

8.6.            Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.

8.7.            Выход члена из состава Союза осуществляется путем подачи письменного заявления.

8.8.            Вступительные, периодические и целевые взносы членов возврату не подлежат.

8.9.            Исключение члена Союза относится к компетенции Президента Союза.

Основанием для исключения из членов Союза является:

1) нарушение норм настоящего Устава;

2) разглашение конфиденциальной информации;

3) причинение вреда (ущерба) Союзу;

4) неуплата предусмотренных членских взносов в течение месяца со дня возникновения такого обязательства.

 

3. Басқару тәртібі

3.1. Одақтың басқару және бақылау органдары:

Жоғары орган - Құрылтайшылар кеңесі;

атқарушы орган (жалғыз) - Одақ Президенті;

Құрылтайшылар кеңесі сайлайтын немесе тағайындайтын бақылау органы (аудит комиссиясы, аудитор).

3.2. Жоғарғы орган Одақ құрылтайшыларынан тұрады;

3.3. Одақ құрылтайшыларының Кеңесі Одақ қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

3.4. Құрылтайшылар кеңесінде өкілдігі норма - бір дауыс құқығымен бір өкіл.

3.5. Құрылтайшылардың айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

3.5.1. қабылдау, Одақтың құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

3.5.2. ерікті түрде қайта құру және тарату Одағының;

3.5.3. құзыреттілік анықтамасы, ұйымдық құрылым, басқару органдарының өкілеттіктерін қалыптастыру және тоқтату тәртібі;

3.5.4. атқарушы органдардың есеп беру тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ бақылау органының тексеру жүргізу және олардың нәтижелерін бекіту, Одақ мүшелерін шығарып жіберу тәртібін айқындау;

3.5.5. заң актiлерiнде белгiленген шектерде басқа заңды тұлғаларды, сондай-ақ оның филиалдары мен өкiлдiктерiн құруға немесе қызметiне Одақтың қатысуы;

3.5.6. Ережені бекіту: Одақ мүшелерінің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі туралы; Одаққа кіру тәртібі туралы; Одақ Президентi туралы және оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы;

3.5.7. Одақтың атқарушы және қадағалау органдарын қалыптастыру, оларды мерзімінен бұрын тоқтату.

 

 1. 9.                  Порядок управления

9.1.            Органами управления и контроля Союза являются:

высший орган – Совет Учредителей;

исполнительный орган управления (единоличный) – Президент Союза;

контрольный орган (ревизионная комиссия, ревизор), избираемый или назначаемый Советом Учредителей.

9.2.            В состав высшего органа входят учредители Союза;

9.3.            Совет Учредителей Союза вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Союза.

9.4.            Норма представительства в Совете Учредителей – один представитель с правом одного голоса.

9.5.            К исключительной компетенции Совета Учредителей относятся вопросы:

9.5.1.      принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы Союза;

9.5.2.      добровольной реорганизации и ликвидации Союза;

9.5.3.      определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления;

9.5.4.      определение порядка и периодичности представления отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждение их результатов, исключение членов из Союза;

9.5.5.      принятие в пределах, установленных законодательными актами решение об участии Союза в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;

9.5.6.      Утверждение Положений: о порядке проведения созыва и проведения общего собрания членов Союза; о порядке приема в члены Союза; о Президенте Союза и изменении и дополнений к ним;

9.5.7.      Образование исполнительных и контролирующих органов Союза, досрочное их прекращение.

 

3. Одақ құрылтайшыларының кеңесі.

3.1. Одақ құрылтайшыларының Кеңесі Одақтың тұрақты алқалық басқару органы болып табылады және Одақ Президентінің басшылығымен Одақ мүшелерінің жалпы жиналыстары арасындағы кезеңде Одақ қызметінің ағымдағы басқару мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

3.2. Кеңес құрылтайшылардың немесе Аудит жөніндегі комиссияның айрықша құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, Кеңес жұмысының барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

3.3. Одақтың құрылтайшыларының Кеңесінің негізгі міндеті - оның заңды мақсаттарына жету үшін Одақты басқару.

3.4. Одақ құрылтайшыларының айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

Жобаның жалпы жиналысының қарауына Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар әзірлеу және толықтыру;

Одақтың ішкі құжаттарын бекіту;

Одақтың ағымдағы қызметін қамтамасыз ету және жүзеге асыру үшін шығын сметасын бекіту;

Алдағы жылға Одақ қызметінің бағдарламасын әзірлеу;

Одақ құрылтайшыларының жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

БАҚ-пен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

Аудит жөніндегі комиссияның құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер осы Жарғыда немесе өзге де құжаттарда айқындалады.

3.5. Одақ құрылтайшыларының кеңестерін шақыру тәртібі.

Кеңестің отырысы қажет болған жағдайда шақырылады, бірақ жылына кемінде бір рет;

Кеңестің мәжілісін Президент немесе Кеңес мүшелерінің көпшілігінің өтініші бойынша шақырады.

Кеңестің мәжілісі туралы хабарлама Кеңестің әрбір мүшесіне отырыс өткізілгенге дейін кемінде үш күн бұрын жазбаша немесе өзге түрде жіберіледі.

Хабарламада кездесудің уақыты мен орны, талқыланатын мәселелер көрсетілуі тиіс.

Хабарламаға күн тәртібіне қойылатын сұрақтар мен Кеңестің шешімдерін қабылдау тәртібі туралы барлық қажетті материалдар қоса беріледі.

3.6. Кворум - Кеңестің барлық мүшелерінің немесе олардың өкілетті өкілдерінің жиналысында қатысу. Кеңестің мәжілістерінде Президент төрағалық етеді, ал ол болмаған кезде ол уәкілеттік берген адамға төрағалық етеді. Кеңес Кеңес хатшысын тағайындайды.

3.7. Кеңестің барлық шешімдері қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

3.8. Одақ Кеңесінің шешіміне Президент пен хатшы қол қояды және Кеңестің отырысының хаттамасымен ресімделеді.

 

 1. 10.              Совет Учредителей Союза.

10.1.        Совет Учредителей Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза и под руководством Президента Союза осуществляет принятие решений по общим вопросам текущего управления деятельности Союза в период между общими собраниями членов Союза.

10.2.        Совет вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Союза, кроме тех, которые Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Учредителей или ревизионной комиссии.

10.3.        Основной задачей Совета Учредителей Союза является управление Союзом в целях достижения им уставных целей.

10.4.        К исключительной компетенции Совета Учредителей Союза относятся следующие вопросы:

Разработка и вынесение на рассмотрение общего собрания проектов изменений и дополнений в Устав;

Утверждение внутренних документов Союза;

Утверждение сметы расходов на содержание и осуществление текущей деятельности Союза;

Разработка программы деятельности Союза на предстоящий год;

Утверждение повестки Общего собрания Учредителей Союза;

Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации;

Иные вопросы, не относящиеся к компетенции ревизионной комиссии определенные настоящим Уставом или иными документами.

10.5.        Порядок созыва заседаний Совета Учредителей Союза.

Заседание Совета созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

Заседание Совета созывается Президентом, либо по требованию большинства членов Совета направленному Президенту.

Уведомление о заседании Совета направляется каждому члену совета в письменной или иной форме не менее чем за три дня до даты проведения заседания.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания, вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня и порядок принятия решений Совета.

10.6.        Кворумом считается присутствие на заседании всех членов Совета или их полномочных представителей. На заседаниях Совета председательствует Президент, а в его отсутствие уполномоченное им лицо. Совет назначает секретаря заседаний Совета.

10.7.        Все решения Совета принимаются простым большинством голосов.

10.8.        Решение Совета Союза подписывается – Президентом и секретарем и оформляется протоколом заседания Совета.

 

3. Одақтың Президенті.

3.1. Президент Одақтың атқарушы органы болып табылады және құрылтайшылардың жалпы жиналысында екі жыл мерзімге сайланады. Президенттен мерзімінен бұрын босатылған жағдайда Кеңес Жалпы жиналыстың шешіміне дейін қолданыстағы Президентді тағайындайды.

3.2. Президент Кеңесті Жарғыда белгіленген құзырет шегінде басқарады және құрылтайшылардың Бас Ассамблеясының шешімдерін орындауға жауап береді.

3.3. Сенімхатсыз Президент Одақты үшінші тұлғалардың алдында таныстырады және Одақтың банктік және өзге қаржылық құжаттарына бірінші қол қою құқығына ие.

3.4. Президент құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

3.4.1. Одақ Бағдарламасының орындалуын бақылау;

3.4.2. кезекті және кезектен тыс Жалпы жиналыстарды шақыруды ұйымдастыру;

3.4.3. Қызметкерлердің шешімі және Одақ мүшелерінің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер;

3.4.4. шарттарды жасасу, Одақтың банктік шоттарын ашу;

3.4.5. Үшінші тұлғаларға дейін Одақты ұсыну құқығына сенімхаттар беру;

3.4.6. материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың дұрыс пайдаланылуын бақылау;

3.4.7. Одақ құрылтайшыларының Бас Ассамблеясына ақша қаражаттарын алу және жұмсау туралы жылдық есеп беру;

3.4.8. Заңнамалық қызметті жүзеге асыру үшін қосымша қаржылық және материалдық ресурстарды тарту;

3.5. Өз құзыреті шегінде Президент (Атқарушы директор, Кеңестің Төрағасы) Одақтың барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар, нұсқаулықтар мен бұйрықтар шығарады;

3.6. Құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес басқа да функцияларды орындау.

 

 1. 11.              Президент Союза.

11.1.        Президент является исполнительным органом Союза и избирается Общим собранием Учредителей сроком на два года. При досрочном сложении с себя полномочий Президента, Совет назначает исполняющего обязанности Президента до решения Общего собрания.

11.2.        Президент возглавляет Совет в пределах компетенции, определенной Уставом и несет ответственность за выполнение решений Общего Собрания Учредителей.

11.3.        Президент без доверенности представляет Союз перед третьими лицами и обладает правом первой подписи на банковских и иных финансовых документах Союза.

11.4.        К компетенции Президента относятся следующие вопросы:

11.4.1.  контроль за реализацией Программы деятельности Союза;

11.4.2.  организация созыва очередного и внеочередных Общих собраний;

11.4.3.  Решение кадровых и других вопросов, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза;

11.4.4.  заключение договоров, открытие банковских счетов Союза;

11.4.5.  выдача доверенностей на право представления Союза перед третьими лицами;

11.4.6.  осуществление контроля за правильным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

11.4.7.  Представление Общему собранию Учредителей Союза ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств;

11.4.8.  Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;

11.5.        В пределах своей компетенции Президента (Исполнительного директора, Председателя Совета) издает приказы, инструкции и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Союза;

11.6.        Выполнение других функций в соответствии с решениями Общего собрания Учредителей.

 

3. Тексеру комиссиясы.

3.1. Одақтың Аудит жөніндегі Комиссиясы Одақтың қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырады. Тексеру комиссиясы құрылтайшылардың жалпы жиналысына есеп береді.

3.2. Аудит жөніндегі комиссия құрылтайшылардың жалпы жиналысымен сайланған 3 адамнан бір жылға есептелген.

3.3. Одақтың қаржылық қызметіне аудит Одақ мүшелерінің, Құрылтайшылардың жалпы жиналысының, сондай-ақ Одақ Президентінің өтініші бойынша жүзеге асырылады.

3.4. Тексеру комиссиясының тексеру нәтижелері Қордың Жалпы жиналысына жіберіледі. Одақтың Президенті, құрылтайшылары және қызметкерлері Аудит жөніндегі комиссияның мүшесі бола алмайды.

3.5. Тексеру комиссиясының қызмет тәртібі құрылтайшылар кеңесі бекіткен тиісті Ережемен анықталады.

3.6. Өз қызметі шеңберінде Аудитор:

Президенттің қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасының және Одақтың ішкі құжаттарының сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

жыл ішінде Одақ жүргізетін ішкі аудитті, қолма-қол ақшаны, банктік және өзге де қаржылық операцияларды, сондай-ақ Одақ активтерінің болуы мен жай-күйін тексеруді жүзеге асырады.

3.7. Одақтың Аудиторын Құрылтайшылардың Бас Ассамблеясы екі жыл мерзімге Одақ мүшелерінің өкілдерінен сайлайды. Құрылтайшылар кеңесінің мүшесі Аудитор болып сайлана алмайды.

3.8. Аудиторлар Құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімімен немесе Президент сұрауы бойынша жүргізіледі.

3.9. Инспектордың құқықтары мен міндеттері:

Аудитор Одақтың қаржы-шаруашылық қызметімен байланысты барлық қажетті құжаттармен және материалдармен, соның ішінде бухгалтерлік жазбалармен танысуға құзіретті;

Тексерулер барысында Аудитор Одақтың лауазымды тұлғаларынан талап етуге құқылы, ал олар тексеру туралы мәселелер бойынша барлық қажетті құжаттарды және жеке түсіндірмелерді беруге міндетті;

Одақ қызметінің тәуелсіз аудиті үшін Аудитор Кеңеске сарапшылар мен аудиторларды тартуды ұсынуға құқылы. Сарапшылар мен аудиторлардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған қаражатты Кеңес осы мақсаттар үшін құрылтайшылардың жалпы жиналысымен бекітілген сомалар шеңберінде жоспарлайды;

Аудитор өзінің тексеру нәтижелерін үнемі құрылтайшылардың және Президент Жалпы жиналысына жіберуге міндетті. Аудиттің нәтижелері Аудитор қол қойған акт түрінде ресімделеді;

Аудитор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталған тәртіпте өзіне жүктелген міндеттерді объективті және адал атқару үшін жеке жауапкершілік алады;

Аудитор Одақтың маңызды мүдделеріне қауіп төнген жағдайда немесе Одақтың лауазымды тұлғаларының теріс пайдаланған жағдайда, кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыру құқығына ие;

Аудитор болмаған кезде аудитор жыл сайынғы есептер мен қалдықтар туралы қорытынды жасайды және оларды Жалпы жиналысқа жібереді. Мұндай жағдайда, Одақтың теңгерімі Аудитордың пікірінсіз құрылтайшылардың жалпы жиналысымен бекітілмейді.

 

 1. 12.              Ревизионная комиссия.

12.1.        Ревизионная комиссия Союза осуществляет функции контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Союза. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию Учредителей.

12.2.        Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, избираемых Общим собранием Учредителей, на один год.

12.3.        Ревизия финансовой деятельности Союза осуществляется по требованию членов Союза, Общего собрания Учредителей, а также Президента Союза.

12.4.        Результаты проведенных проверок Ревизионной комиссии представляются Общему собранию Учредителей. Президент, учредители и работники Союза не могут входить в состав ревизионной комиссии.

12.5.        Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется соответствующим Положением, утвержденным Советом Учредителей.

12.6.        В рамках своей деятельности Ревизор:

осуществляет контроль деятельности Президента на соответствие законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Союза;

проводит внутренний аудит, проверку кассовых, банковских и других финансовых операций, проводимых Союзом в течение года, а также наличие и состояние активов Союза.

12.7.        Ревизор Союза избирается Общим Собранием Учредителей из числа представителей членов Союза сроком на два года. Член Совета Учредителей не может быть избран Ревизором.

12.8.        Ревизии проводятся по решению Общего собрания Учредителей либо по требованию Президентом.

12.9.        Права и обязанности Ревизора:

Ревизор правомочен знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Союза;

в ходе выполнения проверок Ревизор вправе истребовать от должностных лиц Союза, а последние обязаны предоставить все необходимые документы и личные объяснения по вопросам проверки;

для независимой проверки деятельности Союза Ревизор вправе рекомендовать Совету привлечение экспертов и аудиторов. Средства, предназначенные для оплаты услуг экспертов и аудиторов планируются Советом в пределах сумм, утвержденных Общим Собранием Учредителей для этих целей;

Ревизор обязан регулярно направлять результаты проведенных им проверок Общему собранию Учредителей и Президенту. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписываемого Ревизором;

Ревизор несет персональную ответственность за объективность и добросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;

Ревизор вправе созвать внеочередное Общее собрания в случае, если возникла угроза существенным интересам Союза или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Союза;

При отсутствии аудитора Ревизор составляет заключения по годовым отчетам и балансам и предоставляет их Общему собранию. В этих случаях баланс Союза не может быть утвержден Общим собранием Учредителей без заключения Ревизора.

 

3. Одақ аппараты.

3.1. Одақтың ұйымдық құрылымы Аппарат болып табылады.

3.2. Ведомство өзінің қызметінде құрылтайшылардың жалпы жиналысына, Президент пен оның орынбасарына бағынады

3.3. Аппарат Одақтың ағымдағы қызметін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

3.4. Офис Одақ Бағдарламасының орындалуын қамтамасыз етеді, ішкі құжаттарды әзірлейді, Одақтың жылдық қаржылық есептілігін дайындайды, Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының күн тәртібін әзірлейді, Одақ мүшелеріне ақпараттық және консультациялық қызметтер көрсетеді.

 

 1. 13.              Аппарат Союза.

13.1.        Организационная структура Союза состоит из Аппарата.

13.2.        В своей деятельности Аппарат подчиняется Общему собранию Учредителей, Президенту и его заместителю

13.3.        Аппарат обеспечивает осуществление текущей деятельности Союза.

13.4.        Аппарат обеспечивает реализацию Программы деятельности Союза, разрабатывает внутренние документы, готовит годовую финансовую отчетность Союза, разрабатывает повестку дня Общего собрания Учредителей, обеспечивает предоставление информационных и консультационных услуг членам Союза.

 

3. Қаржы-экономикалық қызметтің құрылымы

3.1. Одақтың мүлкі:

1) құрылтайшылардан (қатысушылардан, мүшелерден) түскен түсімдер;

2) ерікті мүліктік жарналар мен қайырмалдықтар;

3) заңмен белгiленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi өткiзуден түсетiн табыс (табыс);

4) акциялар, облигациялар, өзге де бағалы қағаздар және депозиттер (салымдар) бойынша алынған дивидендтер (табыс, сыйақы (мүдде));

5) банктік заемдар.

6) өзiнiң шаруашылық қызметiнен түскен табыстар.

7) заңмен тыйым салынбаған өзге де түсімдер.

3.2. Одақ негізінен Одақ мүшелерімен қаржыландырылады. Жыл сайынғы мүшелік жарнаны Одақ мүшелеріне әрбір кандидаттың кіру ақысы бір уақытта төлейді. Екінші және кейінгі жыл сайынғы мүшелік жарналарды Одақтың әрбір мүшесі есепті қаржы жылынан кейінгі бірінші күнтізбелік ай ішінде төлейді.

3.3. Жарналарға ақша, бағалы қағаздар, басқа да мүліктер, мүліктік емес құқықтар немесе ақшалай құндылығы бар басқа да құқықтар төленуі мүмкін. Импортталатын мүліктің құны Одақ мүшесі мен теңгемен теңгемен келісім бойынша бағаланады. Одақ мүшелері аударылған мүлікке билік ету құқығын жоғалтады.

3.4. Жарналардың мөлшерi, сондай-ақ ену мерзiмi мен нысанына қатысты өзгерiстердi Одақ Президентi белгiлейдi.

3.5. Қабылдау және жыл сайынғы мүшелік жарналар Офистік аппаратты, кеңес беру қызметін және осы Хартиямен қарастырылған қызметті қамтамасыз ету үшін қолданылады.

3.6. Бөлінетін жарналар белгілі бір қызмет пен бағдарламаларды қаржыландыруға арналған. Өтiнiмнiң мерзiмi, мөлшерi және нысаны Одақ Президентi белгiлейдi.

3.7. Одақ Одақ мүшесі берген мүлікті пайдаланады және заңдық қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыру үшін мүлікті жалға алады.

3.8. Одақ заңды тұлғалар салым, сыйлық, қайырымдылық немесе ерік беру түрінде берілген ақшалай қаражатқа, мүліктік және өзге де мүлікке меншік құқығына ие.

3.9. Одақ ақылы қосымша қызметтер көрсету арқылы, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардан, соның ішінде шетелден ерікті қайырымдылық және мақсатты жарналар есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қосымша қаржы, оның ішінде шетел валютасын тартуға құқылы.

3.10. Одақ Одақтың тәуелсіз балансында көрсетілетін ғимараттар, ғимараттар, жабдық, тауарлық-материалдық құндылықтар, теңгемен және шетел валютасында ақша, бағалы қағаздар, басқа да мүліктер, негізгі құралдар және айналым қаражаты болуы мүмкін. Одақ заңда тыйым салынбаған жер учаскелерін және өзге де мүлікті иелену немесе белгісіз пайдалану құқығына ие болуы мүмкін.

 

 1. 14.              Структура финансовой и хозяйственной деятельности

14.1.        Имущество Союза создается за счет:

1) поступления от учредителей (участников, членов);

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;

4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

5) Банковских кредитов.

6) Доходов от собственной хозяйственной деятельности.

7) другие не запрещенные законом поступления.

14.2.        Союз в основном финансируется членами Союза. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Союза одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Союза в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом.

14.3.        Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Союза и Президентом в тенге. Члены Союза утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.

14.4.        Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются Президентом Союза.

14.5.        Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата Управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

14.6.        Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. Срок, размер, и форма внесения устанавливаются Президентом Союза.

14.7.        Союз использует переданное имущества члена Союза и арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности.

14.8.        Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

14.9.        Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за счет предоставления платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.

14.10.    Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в тенге и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Союза. Союз может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.

 

3. Қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі

3.1. Одақты қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Қайта ұйымдастыру біріктіру, үлестіру, бөлу, бөлу және қайта құру түрінде жүзеге асырылуы мүмкін.

3.2. Одақтың таратылуы Бас ассамблеяның құрылтайшыларының, сот немесе өзге де уәкілетті органдардың шешімі бойынша жүзеге асырылады.

3.3. Тарату туралы шешім қабылдаған Одақтың немесе органның басшылығы мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органмен келісім бойынша тарату комиссиясын тағайындайды және таратудың тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

3.4. Тарату комиссиясының тағайындалған сәтінен бастап, оған қатысты мәселелер бойынша өкілеттіктер берілген.

3.5. Тарату комиссиясы баспасөз органдарында Одақты таратуға, оның кредиторларының талаптарын қолданудың тәртібі мен мерзіміне арналған басылымды орналастырады.

3.6. Кредиторлардың талаптарын беру мерзімі аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасайды. Таратудың аралық теңгерімін Одақ құрылтайшыларының жалпы жиналысы немесе оны жою туралы шешім қабылдаған орган бекітеді.

3.7. Кредиторлармен есеп айырысуды аяқтағаннан кейін тарату комиссиясы Одақты құрылтайшылардың жалпы жиналысы немесе тарату туралы шешім қабылдаған орган бекіткен тарату балансын дайындайды.

3.8. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлік немесе оның құны Одақ мүшелері арасында олардың мүліктік жарналарының мөлшері шегінде бөлінеді. Одақтың мүшелерiнiң мүлiктiк жарналарының сомасынан асатын мүлiктiң қалған сомасы Одақты құру және (немесе) қайырымдылық мақсаттары үшiн жiберiледi.

3.9. Қызметті қайта ұйымдастыру немесе тоқтату жағдайында барлық құжаттар (басқарушылық, қаржылық және экономикалық, персонал және т.б.) оның мұрагеріне белгіленген ережелерге сәйкес берілуде.

 

 1. 15.              Порядок реорганизации и ликвидации

15.1.        Реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2.        Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания учредителей Союза, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов.

15.3.        Руководство Союза или орган, принявший решение о ликвидации назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

15.4.        С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами.

15.5.        Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

15.6.        По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим собранием Учредителей Союза или органом, принявшим решение о его ликвидации.

15.7.        После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Учредителей Союза или органом, принявшим решение о ликвидации.

15.8.        Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо стоимость его подлежит распределению между членами Союза в пределах размера их имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов Союза, направляется на цели, в интересах которых Союз была создана и (или) на благотворительные цели.

15.9.        При реорганизации или прекращении деятельности все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами ее правопреемнику.

 

3. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі.

3.1. Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Одақ құрылтайшыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша 2/3 дауыс санының білікті көпшілігімен қабылдануы мүмкін.

3.2. Одақтың кез-келген мүшесі құрылтайшылардың жалпы жиналысының қарауына осы Хартияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс енгізуге құқылы.

3.3. Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар әділет органында оларды бекітілген күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде мемлекеттік тіркеуге жатады.

 

 1. 16.              Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

16.1.        Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены по решению Общего собрания Учредителей Союза квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

16.2.        Любой из членов Союза вправе внести на рассмотрение Общего собрания Учредителей предложение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав.

16.3.        Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в органе юстиции в срок не позднее одного месяца со дня их утверждения.

 

3. одағының қызметін қайта құру және тоқтату шарттары.

3.1. Одақ Қазақстан Республикасы мен осы Жарғыға заңнамасына сәйкес Одақтың жалпы жиналысының шешімімен қайта ұйымдастырылуы мүмкін.

3.2. Одақ құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен және тәртіппен ерікті түрде (сот шешімімен) жойылуы мүмкін.

3.3. Одақ Президенті тарату туралы шешім қабылдау кезінде тарату комиссиясын тағайындайды және тәртібін және тарату шарттарын белгілейді. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап, ол Одақтың істер мүлікті және басқару өкiлеттiгiн қабылдауы тиіс және дереу Астана қаласы Әділет департаментінің жазбаша осы туралы хабардар.

 

 1. 17.              Условия реорганизации и прекращение деятельности Союза.

17.1.        Союз может быть реорганизован по решению Общего собрания Учредителей Союза в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

17.2.        Союз может быть ликвидирован добровольно, по решению Общего собрания Учредителей, или принудительно (по решению суда), на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

17.3.        При принятии решения о ликвидации Союза Президент назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Союза и немедленно письменно сообщается об этом Департаменту юстиции г. Астаны.

 

3. Одақ таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тәртібі.

3.1. Одақ шығатын мүлік кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін Одақ мүшелеріне таратылмайды, бірақ Одақтың мақсаттарына жетеді.

 

 1. 18.              Порядок использования имущества в случае ликвидации Союза.

18.1.        Имущество, оставшееся у Союза, после расчетов с кредиторами не может быть распределено между членами Союза, а направляется на цели Союза.

3. Филиалдар мен өкілдіктер туралы ақпарат.

3.1. Одақ заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген филиалдар мен өкілдіктерді ашуға құқылы.

Одақтың филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын оның Президенті тағайындайды және оның сенімхат негізінде әрекет етеді.

 

 1. 19.              Сведения о филиалах и представительствах.

19.1.        Союз имеет право открывать филиалы и представительства, регистрируемыми в установленном законодательством порядке.

Руководители филиалов и представительств Союза назначаются его Президентом и действуют на основании его доверенности.

 

3. Қорытынды ережелер.

3.1. Егер осы Жарғының кез-келген ережелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының өзгеруіне байланысты жарамсыз болса, бұл оның қалған ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз позиция басқа, мағынада және заңды түрде рұқсат етіледі.

3.2. Осы Жарғыда реттелмеген қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

 

 1. 20.              Заключительные положения.

20.1.        Если какое-либо из положений настоящего Устава в связи с изменением действующего законодательства Республики Казахстан становится недействительным, это не затрагивает юридической силы остальных его положений. Недействительное положение заменяется другим, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

20.2.        Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ҚОЛ ҚОЮЛАРЫ:

___________________________________________________

___________________________________________________

 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

___________________________________________________

___________________________________________________